KONTAKT  English German Česky 

0item(s)

Nemáte v košíku žádně položky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku.
5

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní údaje
Dodavatel

GAPPAY s.r.o.
Olomoucká 134
747 57  Slavkov (u Opavy)
IČ: 47151960
DIČ: CZ47151960

Kontaktní údaje
Obchodní oddělení:
Tel.: +420 553 621 212
Mob. tel.: +420 721 291 188
E-mail: info@gappay.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby
KB (CZ) – 825242–821/0100
KB € – 27–5791290237/0100
IBAN: CZ 110100 0000 2757 9129 0237
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

II. Účel obchodních podmínek
Účelem těchto obchodních podmínek společnosti GAPPAY s.r.o., je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost GAPPPAY s.r.o., IČ:47151960, DIČ: CZ47151960 se sídlem, Olomoucká 134, 747 57  Slavkov (u Opavy), zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, C 3835 a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti GAPPAY s.r.o., reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.

III. Okamžik uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva na zboží nabízené v internetovém obchodě WWW.GAPPAY.CZ vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se považuje i automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na  uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

IV. Náklady na uzavření smlouvy
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

V. Objednávka zboží
Na stránkách www.gappay.cz je k dispozici katalog s ceníkem s běžně dodávaným zbožím. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V internetovém obchodě (e-shopu) vybere odběratel (zákazník) požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednané zboží odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzení objednávky dodavatelem je považováno za uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

VI. Cena zboží
Na stránkách internetového obchodu www.gappay.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

VII. Odstoupení od smlouvy
V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni

 1. kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
 2. v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
 3. v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
 4. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.
 5. v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající společnost GAPPAY s.r.o., IČ: 47151960, DIČ: CZ47151960 provozovna Olomoucká 134, 747 57  Slavkov (u Opavy), www.gappay.cz, info@gappay.cz, tel. +420 553 621 212, mob. tel.: +420 721 291 188, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle společnost GAPPAY s.r.o., oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto společnost GAPPAY s.r.o., bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností GAPPAY s.r.o.). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat společnosti GAPPAY s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání společnosti GAPPAY s.r.o., není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu společnosti GAPPAY s.r.o., IČ: 47151960, DIČ: CZ47151960, Olomoucká 134, 747 57  Slavkov (u Opavy). Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny PO – PÁ od 07:00 hodin do 15:30 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a realizovat. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

VIII. Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky
Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího, tj. společnost GAPPAY s.r.o., IČ: 47151960,
DIČ: CZ47151960, se sídlem Olomoucká 134, 747 57  Slavkov (u Opavy), www.gappay.cz, info@gappay.cz, tel. +420 553 621 212, mob. tel.: +420 721 291 188. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu společnosti GAPPAY s.r.o.. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

IX. Dodací a přepravní podmínky
Dodací lhůta
Zboží, které má společnost na skladě, se expeduje do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V případě, že objednané zboží není skladem, je lhůta dodání zpravidla delší, a to do 3-5 týdnů. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Dodání
Přepravce PPL a Česká pošta dodá "Balík do ruky", „Balík na poštu“ zpravidla do dvou pracovních dnů po dni podání. Pokud nebude adresát zastižen, adresátovi zanechá písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky a zásilku uloží na poště. Doprava přepravních boxů a většího množství betonových misek se řeší individuálně. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku, pokud tento není běžně znám. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Osobní odběr
Zboží je zákazníkovi v prodejně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží ve vzorkové prodejně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží ve vzorkové prodejně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Cena poštovného a balného
Objednané zboží posíláme v rámci České republiky Českou poštou na dobírku, jako „Balík do ruky“ (130 Kč), Českou poštou na dobírku jako „Balík na poštu“ (120 Kč), přepravní službou PPL na dobírkou (140 Kč), GLS balík do 15 kg (110 Kč) nebo DPD balík (140 Kč). Objednávky nad 5 000 Kč mají po celé ČR dopravu zdarma. V rámci Slovenské republiky posíláme objednané zboží přepravní službou PPL na dobírku (190 Kč). Při dlouhodobé spolupráci s registrovanými velkoobchody poskytujeme možnost platby na fakturu. V případě, že odběratel (kupující) žádá o způsob placení převodem na bankovní účet, je dodavatel povinen vystavit kupujícímu na objednané zboží zálohový list, po jehož zaplacení je zákazníkovi zboží odesláno – již bez dobírky. 

Postup v případě nevyzvednutí zásilky
V případě nevyzvednutí zásilky zákazníkem bude v následující objednávce účtováno poštovné dle aktuálního ceníku dopravy, kterou si zvolil v objednávce. Při opakovaném nevyzvednutí zásilky bude účtováno 2x poštovné dle aktuálního ceníku a zásilka bude odeslána pouze v případě zaplacení objednávky předem.

X. Evidence tržeb (EET)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě či v papírové podobě a to v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

XI. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Informace o ochraně osobních údajů naleznete v samostatném odkazu Osobní údaje.

XII. Cookies
Stránky Gappay.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. 

XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností GAPPAY s.r.o., jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.gappay.cz a vzorkové prodejny na Olomoucké 134, 747 57  Slavkov (u Opavy) od 01.01.2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Společnost GAPPAY s.r.o., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.gappay.cz.

Stáhnout podmínky ve formátu PDF
Pro stažení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte volbu „uložit jako…“. Pro prohlížení formátu PDF je třeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader, nebo jiný k tomu v hodný software. Acrobat Reader je zdarma ke stažení na stránkách firmy Adobe – www.adobe.com/cz/

[profiler]
Memory usage: real: 29884416, emalloc: 29425424
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem